fbpx

Teatr Rozrywki z siedzibą w Chorzowie przy ul. Marii Konopnickiej 1,
ogłasza przetarg ustny (licytację)
na sprzedaż własności lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 10/16a w Chorzowie
(piętro I, powierzchnia użytkowa 31,9 m2, pokój+kuchnia+łazienka+przedpokój+balkon)

Ze stanem lokalu mieszkalnego oraz z operatem szacunkowym będzie można zapoznać się w dniu 16.08.2023
w godzinach 13:00 do 18:00 w Chorzowie przy ul. Szczecińskiej 10/16a (kontakt pod tel.: 695-331-282)
Przetarg odbędzie się w siedzibie Teatru Rozrywki tj. Mała Scena – w dniu 23.08.2023r. o godzinie 11:00
Cena wywoławcza: 165 000 zł. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium wynosi 10% ceny
wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Teatru 70 1050 1243 1000 0023 2759 5373 do dnia 21.08.2023 r.
Wadium przepada na rzecz Teatru, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej
cenie wywoławczej. Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie wygrają licytacji, zostanie zwrócone
do 3 dni roboczych od zakończenia licytacji, a licytantowi, którego oferta wygra, zostanie zarachowane na poczet
ceny. Wadium przepada na rzecz Teatru, jeżeli licytant, którego oferta wygra licytację, uchyli się od zawarcia
umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 30.08.2023 w formie aktu
notarialnego, którego koszty pokrywa licytant, którego oferta wygra.Zarządzenie Dyrektora Teatru Rozrywki
z dnia 28.07.2023r.
nr 17/2023

w sprawie:  zbycia środka trwałego Teatru oraz powołania Komisji Przetargowej
Na podstawie:
- art. 27 .2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. t. jedn. z 2020r. poz. 194 z późn. zmian.),
- rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993r. nr 97 poz. 443 z późn. zmian.),
- §5.2, §7.1.3 oraz §10.2 Statutu Teatru Rozrywki, zarządzam co następuje:

 § 1
Przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego zbycia środka trwałego Teatru Rozrywki wpisanego do rejestru środków pod nr 1/16 będącego lokalem mieszkalnym położonym w Chorzowie przy ul. Szczecińskiej 10, lokal 16A

 § 2
Postępowanie przeprowadzić zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

 § 3
Powołać Komisję Przetargową, składającą się z Pracowników Teatru Rozrywki, w składzie:
- Marek Myszkowski - Przewodniczący Komisji,
- Dawid Czyż - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- Monika Grela - Sekretarz Komisji,
- Agnieszka Kula - Członek Komisji,
- Małgorzata Szczęśniak - Członek Komisji

 § 4
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć: Głównemu Księgowemu Teatru, Radcy Prawnemu Teatru

 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.07.2023r.


Zał. nr 1 do Zarządzenie
Dyrektora Teatru Rozrywki
z dnia 28.07.2023r. nr  17/2023
 
 
REGULAMIN ZBYWANIA ŚRODKA TRWAŁEGO
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ TEATRU ROZRYWKI

 § 1

 1. Teatr Rozrywki (dalej zwany Teatrem) sprzedaje środek trwały w drodze publicznego przetargu.
 2. Przetarg ma charakter publiczny i jest przeprowadzony w formie przetargu ustnego (licytacja).
 3. Cenę oszacowania środka trwałego ustala się przy uwzględnieniu jego aktualnej wartości rynkowej. Wycena ta jest dokonana przez rzeczoznawcę i w momencie ogłaszania postępowania wycena taka nie będzie starsza niż 6 miesięcy.
 4. Przetarg prowadzi powołana spośród pracowników Teatru Komisja Przetargowa.
 5. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
  1) osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej,
  2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1.
 § 2
 1. Teatr wyznacza termin przetargu na dzień 23.08.2023r. na godz. 11:00 oraz ogłasza obwieszczenie o przetargu na przynajmniej 14 dni od daty wyznaczenia przetargu.
 2. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w Gazecie Wyborczej (codziennej prasie krajowej), na tablicy ogłoszeń Teatru oraz stronie internetowej Teatru.
 3. Obwieszczenie o przetargu określa w szczególności:
  1) nazwę oraz adres siedziby Teatru,
  2) miejsce przetargu - Mała Scena Teatru,
  3) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany środek trwały nr 1/16 (ul. Szczecińska 10, lok. Nr 16A) oraz zapoznawać się z operatem szacunkowym stanowiącym podstawę ustalenia ceny wywoławczej,
  4) rodzaj, typ i ilość sprzedawanych środków trwałych,
  5) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium,
  6) sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie - przelewem na konto Teatru nr 70 1050 1243 1000 0023 2759 5373
  7) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz Teatru, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
  8) informację, że wadium złożone przez licytantów, których oferty nie wygrają licytacji, zostanie zwrócone do 3 dni roboczych od zakończenia licytacji, a licytantowi, którego oferta wygrała, zostanie zarachowane na poczet ceny,
  9) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz Teatru, jeżeli licytant, którego oferta wygrała licytację, uchyli się od zawarcia umowy,
  10) termin zawarcia umowy (nie dłuższy niż 7 dni od daty licytacji), w formie aktu notarialnego przez licytanta wygrywającego licytację, z informacją, iż osoba ta ponosi wszelkie koszty zawarcia tej umowy.
 § 3
 1. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą.
 2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.

 § 4
 1. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
 2. Po wywołaniu przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej (lub osoba go zastępująca), podaje do wiadomości:
  1) przedmiot przetargu,
  2) cenę wywoławczą,
  3) wysokość wadium,
  4) termin uiszczenia ceny nabycia oraz proponowany termin zawarcia umowy (nie dłuższy niż 7 dni od daty licytacji),
  5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym środka trwałego.
 1. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy:
  - okazują dowody wpłaty wadium w wysokości przewidzianej warunkami przetargu, co podlega weryfikacji przez członków Komisji Przetargowej,
  - podpisują oświadczenia o zgodzie na udostępnienie Teatrowi swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, tel. kontaktowy) na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego,
  - oświadczenie o braku pokrewieństwa (zgodnie z zapisem §1.5.2 Regulaminu) z osobami będącymi członkami Komisji Przetargowej.
 1. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży przez prowadzącego licytację Przewodniczącego Komisji Przetargowej (lub osoby go zastępującej).
 3. Postąpienie wynosi 2000 zł. (dwa tysiące złotych). Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta przetargu, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
 4. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej dzień przed dniem wyznaczonym na zawarcie umowy przelewem na rachunek Teatru nr 37 1050 1243 1000 0010 0000 4497.
 6. Nabywca, który w terminie określonym w pkt. 8 nie uiści ceny nabycia, traci wynikające z przybicia uprawnienia oraz złożone wadium, zaś Teatr nie ma obowiązku stawienia się u notariusza celem zwarcia umowy.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
 8. Wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
 § 5
 1. Komisja Przetargowa sporządza protokół z przebiegu postępowania, który powinien zawierać:
  1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
  2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
  3) wysokość cen wywoławczych,
  4) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały,
  5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
  6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
  7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
  8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
  9) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
 1. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole z przetargu; taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.